top of page
Image by Ousa Chea
מלגות

עמותת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שלהלן.

:הערות

 • קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

 • אלא אם צוין אחרת, קיימת אפשרות להגיש מועמדות ליותר ממלגה אחת.

 • אלא אם צוין אחרת, להלן ציוני ממוצע הנדרשים לכל תואר:
       תואר ראשון              80  ומעלה

       תואר שני                  90  ומעלה
       תואר שלישי              92  ומעלה

 • המלגות יינתנו לזוכים בנוסף לכל מלגה אחרת או הקלה להן יהיו זכאים מטעם גופים אחרים.

 • בקשה לא שלמה (חסר מסמך או פרט) תפסל.

לשאלות, יש לפנות למזכירות העמותה במייל: ari@VIPartnerships.org.

 

המלגות שלנו

קרן ע"ש שולמית ורב אלוף חיים לסקוב ז"ל

המלגה תוענק לסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני או שלישי, ולדוקטורנטים אשר טרם החלו את השנה השלישית ללימודיהם באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה ויבצעו את עבודת המחקר שלהם במינהל המחקר החקלאי.

זכאים למלגה סטודנטים המשתייכים לאחת מהקבוצות הבאות:

 • סטודנטים שהם או הוריהם עלו מאתיופיה

 • עולים חדשים שעלו לפני פחות מחמש שנים (לא כולל שנים בהן שירת המועמד בצבא או בשרות לאומי)

 • בני מיעוטים

למלגה זו אין צורך בציון ממוצע כפי שהוזכר לעיל.

הצעה זו עולה בקנה אחד עם המלצות הועדה לייצוג הולם, אשר מונתה על ידי ראש המינהל והמליצה כי יש להשריש במינהל המחקר החקלאי ערכי ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי.

מספר הזוכים מדי שנה: עד 3 זוכים, לכל היותר

גובה המלגה: לסטודנט הלומד לקראת תואר שני, מלגת מחיה שנתית תעמוד בגובה 75,000 ש"ח למשך שנתיים, ולסטודנט לקראת תואר שלישי, מלגת מחיה שנתית תעמוד בגובה 105,000 ש"ח למשך כל שנות התואר או לארבע שנים (הקצר מביניהם).

לזוכה במלגה תוענק מלגת מחיה מתקציב המנחה המיועד במינהל המחקר החקלאי מידי שנת לימודים. גובה מלגת המחיה יהיה כגובה המלגה המירבי המותר על פי נהלי האוניברסיטה בה לומד הזוכה לקראת התואר או כגובה סכום המלגה המוגדר לעיל, הנמוך מביניהם.

הערה למנחים: מתוך גובה המלגה, מדי שנת לימודים, הקרן תעביר לחשבון המחקר של המנחה את חלקה מסך כל המלגה, דהיינו סכום של 25,000 ש"ח או 35,000 ש"ח, תלוי בתואר שלקראתו לומד הזוכה במלגה, לתואר שני או שלישי בהתאמה, וזאת בתנאי שהסטודנט ממשיך בלימודיו באותה שנת לימודים. כנגד, המנחה ישלם את מילגתו של הסטודנט על פי תנאי הקרן, כפי שמתוארים דלעיל.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 11/09/2022

קרן ע"ש נעמי ויהורם גורודיסקי ז"ל

המלגה תוענק לתלמיד מחקר לתואר שני, תואר שלישי, דוקטורנט ופוסט-דוקטורנט המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, בתחום: אחסון תוצרת חקלאית לאחר הקטיף.

מספר זוכים מדי שנה: 2 זוכים, לכל היותר

גובה המלגה: 50,000 ש"ח – 30,000 ש"ח יוענקו כמענק אישי ו-20,000 ש"ח יוענקו כתרומה למימון ציוד הדרוש למחקרו של זוכה המלגה.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 31/03/2022

קרן ע"ש פרופ' גד לובנשטיין ז"ל

המלגה תוענק לדוקטורנטים ו/או למתמחה בתר-דוקטור המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי בתחומים הבאים:

 • וירולוגיה – בנושא של מנגנוני עמידות טבעיים בצמחים במטרה לזהות את המנגנון העומד מאחורי העמידות לוירוסים ואת החומר(ים) האחראים לעמידות זו
  או

 • ביולוגיה מולקולארית של צמחים – בנושא של שימוש בצמחים כפלטפורמה לביטוי תכונות חדשות בשיטות מולקולאריות לצורך שיפור זנים או ליצירת מוצרים חקלאיים חדשים

מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 1, לכל היותר

 

גובה המלגה: 20,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הבקשה: 31/03/2022

קרן קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

המלגה תוענק לסטודנט מחקר לתואר שני או שלישי המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני.

על נושא המחקר להיות רלוונטי לתחומי הפעילות של קנט ובפרט הגנה מפני נזקי טבע או ניהול סיכונים בחקלאות. המחקר יכול לעסוק בהיבטים השונים, לרבות חקלאיים, ניהוליים, כלכליים, סטטיסטיים ומתמטיים (תיאוריה של סיכון).

תחומו של עבודת המחקר יכול לעסוק בנושאים המפורטים כדלהלן:

 1. טכנולוגיות למניעת נזקים בחקלאות

 2. ביטוח כחלופה לתמיכה ממשלתית יעילה בחקלאות

 3. חקלאות ככלי לשמירת משאבי טבע מוגבלים

 4. חקלאות ככלי להגשמת מדיניות ממשלתית

 5. ביטוח וניהול סיכונים בחקלאות הישראלית

 6. מודלים לביטוח יבולים ו/או הכנסה במגזר החקלאי

 7. נזקים בחקלאות והשפעתם על כלל המשק

 8. השפעת הביטוח על צמצום הסיכון בחקלאות והגידול בהיצע

 9. ביטוח כתמיכה סקר עמדות הארגונים הבין לאומיים (EU, OECD, WTO)

 10. הערכת השפעת הסובסידיה הממשלתית לביטוח על אחוז ההשתתפות בתכנית הביטוח

 11. ההתחממות הגלובאלית והשפעתה על החקלאות

גובה המלגה: עד 20,000 ש"ח – המלגה תחולק בין אחד או יותר מהזוכים בהתאם להמלצת הועדה האקדמית.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 31/03/2022

קרן ע"ש עמנואל שמין ז"ל

המלגה תוענק לחקלאים, אנשי הארכה חקלאית, ותלמידי למחקר הפעילים בצמחי נוי; גינון; וחקלאות אורגנית, וכן תחומים אחרים הנוגעים לייצור, בדרש על חדשנות מדעית.

הזוכה במלגה לא לזכות בה שנית שנית לפני שחלפו שלוש (3) שנים מאז הזכייה הקודמת.

מטרת הקרן היא לקדם ולהקנות ידע בנושאים המוזכרים לעיל. היא תקודם באמצעות הענקת מלגות כדי לעזור בהוצאות תוכניות השתלמות קצרות מועד, בארץ או מחוצה לה.
כל הידע הנרכש בתמיכת הקרן מיועד לפיתוח חקלאי לטובת חקלאות ישראלית ובינלאומית, ויהיה זמין לציבור הרחב.


עד חודש לאחר סיום תוכנית ההשתלמות, על הזוכים במלגה להגיש דו"ח, בכתב ובשפה האנגלית. יש לכלול בדיווח את הנושאים והטבות שנלמדו ונרכשו בתוכנית.
בנוסף לכך, יהיה על הזוכים להציג את דו"ח זה לוועדה של הקרן, בעל פה ובשפה האנגלית.


למלגה זו אין צורך בציון ממוצע כפי שהוזכר לעיל.

מספר זוכים מדי שנה: ייקבע על ידי הוועדה

גובה המלגה: 2,000-10,000 ש"ח (משתנה לפי בקשה)

המועד האחרון להגשת הבקשה: טרם נקבע - לא ניתן להגיש בקשות כרגע

קרן ע"ש אוגניה ופרופ' גרשון מינץ ז"ל

המלגה תוענק לתלמיד מחקר לתואר שני, תואר שלישי, או לחוקר צעיר על עבודה חדשנית בתחום הנמטולוגיה.

מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 1

גובה המלגה: 10,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הבקשה: 31/03/2022

קרן ע"ש שרה ויעקב הוכמן ז"ל

המלגה תוענק לתלמידי מחקר לתואר שני, תואר שלישי, או פוסט-דוקטורט על עבודה חדשנית בתחום של מחקרים המותאמים לאיזור ההר, הכוללים:

 • פיתוח זנים חדשים של גידולים חקלאיים

 • שיפור ענפי חקלאות צומח או חקלאות חי

מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 1, לכל היותר

גובה המלגה: 10,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הבקשה: טרם נקבע - לא ניתן להגיש בקשות כרגע

קרן ע"ש חיים גבתי ז"ל

המלגה תוענק לתלמידי מחקר לתואר שני או שלישי, או לחוקרים צעירים בעלי תואר בוגר לפחות או תואר מקביל על עבודה חדשנית בתחומים:

 • זנים חדשים של פירות וירקות ו/או השבחתם של זנים מצויים
  או

 • הארכת חיי המדף של פירות וירקות

מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 1

גובה המלגה: 10,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הבקשה: טרם נקבע - לא ניתן להגיש בקשות כרגע

קרן ע"ש פרופ' אליהו סבירסקי ז"ל ורחל

המלגה תוענק לסטודנט מחקר לתואר שני או שלישי המבצע את עבודת המחקר שלו במינהל המחקר החקלאי במחלקה לאנטומולוגיה בתחום האנטומולוגיה.

מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 1

גובה המלגה: 4,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הבקשה: 31/03/2022

bottom of page