top of page
Image by Ousa Chea
מלגות

עמותת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שלהלן.

:הערות

 • קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

 • אלא אם צוין אחרת, קיימת אפשרות להגיש מועמדות ליותר ממלגה אחת.

 • אלא אם צוין אחרת, להלן ציוני ממוצע הנדרשים לכל תואר:
       תואר ראשון              80  ומעלה

       תואר שני                  90  ומעלה
       תואר שלישי              92  ומעלה

 • המלגות יינתנו לזוכים בנוסף לכל מלגה אחרת או הקלה להן יהיו זכאים מטעם גופים אחרים.

 • בקשה לא שלמה (חסר מסמך או פרט) תפסל.

לשאלות, יש לפנות למזכירות העמותה במייל: ellen@vipartnerships.org.

APPLICATIONS FOR SCHOLARSHIPS 2024 ARE NOW CLOSED

CHECK BACK HERE IN MARCH 2025 FOR THE OPEN CALL 

המלגות שלנו

קרן ע"ש שולמית ורב אלוף חיים לסקוב ז"ל

המלגה תוענק לסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני או שלישי, ולדוקטורנטים אשר טרם החלו את השנה השלישית ללימודיהם באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה ויבצעו את עבודת המחקר שלהם במינהל המחקר החקלאי.

זכאים למלגה סטודנטים המשתייכים לאחת מהקבוצות הבאות:

 • סטודנטים שהם או הוריהם עלו מאתיופיה

 • עולים חדשים שעלו לפני פחות מחמש שנים (לא כולל שנים בהן שירת המועמד בצבא או בשרות לאומי)

 • בני מיעוטים

למלגה זו אין צורך בציון ממוצע כפי שהוזכר לעיל.

הצעה זו עולה בקנה אחד עם המלצות הועדה לייצוג הולם, אשר מונתה על ידי ראש המינהל והמליצה כי יש להשריש במינהל המחקר החקלאי ערכי ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי.

מספר הזוכים מדי שנה: עד 3 זוכים, לכל היותר

גובה המלגה: לסטודנט הלומד לקראת תואר שני, מלגת מחיה שנתית תעמוד בגובה 75,000 ש"ח למשך שנתיים, ולסטודנט לקראת תואר שלישי, מלגת מחיה שנתית תעמוד בגובה 105,000 ש"ח למשך כל שנות התואר או לארבע שנים (הקצר מביניהם).

לזוכה במלגה תוענק מלגת מחיה מתקציב המנחה המיועד במינהל המחקר החקלאי מידי שנת לימודים. גובה מלגת המחיה יהיה כגובה המלגה המירבי המותר על פי נהלי האוניברסיטה בה לומד הזוכה לקראת התואר או כגובה סכום המלגה המוגדר לעיל, הנמוך מביניהם.

הערה למנחים: מתוך גובה המלגה, מדי שנת לימודים, הקרן תעביר לחשבון המחקר של המנחה את חלקה מסך כל המלגה, דהיינו סכום של 25,000 ש"ח או 35,000 ש"ח, תלוי בתואר שלקראתו לומד הזוכה במלגה, לתואר שני או שלישי בהתאמה, וזאת בתנאי שהסטודנט ממשיך בלימודיו באותה שנת לימודים. כנגד, המנחה ישלם את מילגתו של הסטודנט על פי תנאי הקרן, כפי שמתוארים דלעיל.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 01/05/2024

laskov.png

קרן ע"ש נעמי ויהורם גורודיסקי ז"ל

המלגה תוענק לתלמיד מחקר לתואר שני, תואר שלישי, דוקטורנט ופוסט-דוקטורנט המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, בתחום: אחסון תוצרת חקלאית לאחר הקטיף.

מספר זוכים מדי שנה: 2 זוכים, לכל היותר

גובה המלגה: 50,000 ש"ח – 30,000 ש"ח יוענקו כמענק אישי ו-20,000 ש"ח יוענקו כתרומה למימון ציוד הדרוש למחקרו של זוכה המלגה.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 01/05/2024

naomi.jpg

קרן ע"ש פרופ' גד לובנשטיין ז"ל

המלגה תוענק לדוקטורנטים ו/או למתמחה בתר-דוקטור המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי בתחומים הבאים:

 • וירולוגיה – בנושא של מנגנוני עמידות טבעיים בצמחים במטרה לזהות את המנגנון העומד מאחורי העמידות לוירוסים ואת החומר(ים) האחראים לעמידות זו
  או

 • ביולוגיה מולקולארית של צמחים – בנושא של שימוש בצמחים כפלטפורמה לביטוי תכונות חדשות בשיטות מולקולאריות לצורך שיפור זנים או ליצירת מוצרים חקלאיים חדשים

מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 1, לכל היותר

 

גובה המלגה: 20,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הבקשה: 01/05/2024

lobenstein.JPG

קרן ע"ש פרופ' ג'רלד סטנהיל ז"ל

המלגה תוענק לתלמיד מחקר לתואר שלישי המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי בתחום מדעי הקרקע, המים, והסביבה.

 • תינתן עדיפות לנושאים שקשורים למטאורולוגיה חקלאית, צריכת מים של גידולים, התאדות, וקרינת שמש בהיבט חקלאי

 • הזוכה במלגה לא יכול לחזור ולזכות בה שנית, לפני שחלפו ארבע (4) שנים מאז הזכייה הקודמת.

מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 1, לכל היותר

 

גובה המלגה: 9,000 ש"ח לשנה, למשך שנתיים או עד לסיום התואר (הקצר מביניהם)

המועד האחרון להגשת הבקשה: 01/05/2024

Prof. Gerald Stanhill.JPG

קרן קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

המלגה תוענק לסטודנט מחקר לתואר שני או שלישי המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני.

על נושא המחקר להיות רלוונטי לתחומי הפעילות של קנט ובפרט הגנה מפני נזקי טבע או ניהול סיכונים בחקלאות. המחקר יכול לעסוק בהיבטים השונים, לרבות חקלאיים, ניהוליים, כלכליים, סטטיסטיים ומתמטיים (תיאוריה של סיכון).

תחומו של עבודת המחקר יכול לעסוק בנושאים המפורטים כדלהלן:

 1. טכנולוגיות למניעת נזקים בחקלאות

 2. ביטוח כחלופה לתמיכה ממשלתית יעילה בחקלאות

 3. חקלאות ככלי לשמירת משאבי טבע מוגבלים

 4. חקלאות ככלי להגשמת מדיניות ממשלתית

 5. ביטוח וניהול סיכונים בחקלאות הישראלית

 6. מודלים לביטוח יבולים ו/או הכנסה במגזר החקלאי

 7. נזקים בחקלאות והשפעתם על כלל המשק

 8. השפעת הביטוח על צמצום הסיכון בחקלאות והגידול בהיצע

 9. ביטוח כתמיכה סקר עמדות הארגונים הבין לאומיים (EU, OECD, WTO)

 10. הערכת השפעת הסובסידיה הממשלתית לביטוח על אחוז ההשתתפות בתכנית הביטוח

 11. ההתחממות הגלובאלית והשפעתה על החקלאות

גובה המלגה: עד 20,000 ש"ח – המלגה תחולק בין אחד או יותר מהזוכים בהתאם להמלצת הועדה האקדמית.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 01/05/2024

קרן ע"ש עמנואל שמין ז"ל

המלגה תוענק לחקלאים, אנשי הדרכה חקלאית, ותלמידי מחקר בתחומים: צמחי נוי; גינון; חקלאות אורגנית, ונושאים אחרים הנוגעים לייצור, בדגש על חדשנות מדעית.

לא תוענק מלגה לפני שחלפו שלוש (3) שנים מאז הזכייה הקודמת.

מטרת הקרן היא לקדם ולהקנות ידע בנושאים המוזכרים לעיל. היא תקודם באמצעות הענקת מלגות, שנועדו לסייע בהוצאות על תוכניות השתלמות קצרות מועד, בארץ או בחוץ לארץ.
כל הידע הנרכש בתמיכת הקרן מיועד לפיתוח לטובת החקלאות הישראלית והבינלאומית, ויהיה זמין לציבור הרחב.


עד חודש לאחר סיום תוכנית ההשתלמות, על הזוכה במלגה להגיש דו"ח, בכתב ובשפה האנגלית. יש לכלול בדיווח את הנושאים והתובנות שנלמדו ונרכשו בתוכנית.

בנוסף לכך, יהיה על הזוכה להציג את הדו"ח לוועדת הקרן, בעל פה ובשפה האנגלית.

למלגה זו אין צורך בציון ממוצע כפי שהוזכר לעיל.

מספר זוכים מדי שנה: ייקבע על ידי הוועדה

גובה המלגה: 2,000-8,000 ש"ח (משתנה לפי בקשה)

המועד האחרון להגשת הבקשה: 01/05/2024

 
 
shemin.JPG

קרן ע"ש אוגניה ופרופ' גרשון מינץ ז"ל

יוענק מענק מחקר לחוקר במינהל המחקר החקאי, המבצע את מחקרו בתחום הנמטודודות הטפילות על צמחים.

מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 1

גובה המלגה: 20,000 ש"ח - לצורך מימון ציוד הדרוש למחקרו

המועד האחרון להגשת הבקשה: 01/05/2024

mintz.png

קרן ע"ש שרה ויעקב הוכמן ז"ל

המלגה תוענק לתלמידי מחקר לתואר שני, תואר שלישי, או פוסט-דוקטורט על עבודה חדשנית בתחום של מחקרים המותאמים לאיזור ההר, הכוללים:

 • פיתוח זנים חדשים של גידולים חקלאיים

 • שיפור ענפי חקלאות צומח או חקלאות חי

מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 1, לכל היותר

גובה המלגה: 10,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הבקשה: טרם נקבע - לא ניתן להגיש בקשות כרגע

hochman.png

קרן ע"ש חיים גבתי ז"ל

המלגה תוענק לתלמידי מחקר לתואר שני או שלישי, או לחוקרים צעירים בעלי תואר בוגר לפחות או תואר מקביל על עבודה חדשנית בתחומים:

 • זנים חדשים של פירות וירקות ו/או השבחתם של זנים מצויים
  או

 • הארכת חיי המדף של פירות וירקות

מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 1

גובה המלגה: 10,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הבקשה: 16/05/2024

Haim Gavti.jpg

קרן ע"ש פרופ' אליהו סבירסקי ז"ל ורחל

המלגה תוענק לסטודנט מחקר לתואר שני או שלישי המבצע את עבודת המחקר שלו במינהל המחקר החקלאי במחלקה לאנטומולוגיה בתחום האנטומולוגיה.

מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 1

גובה המלגה: 4,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הבקשה: 01/05/2024

svirskey.jpg
bottom of page