SCHOLARSHIPS

As part of our endeavors to promote Israel's standing as a global leader of agricultural innovation, we offer scholarships to support students pursuing their post-graduate studies at Volcani. We believe that investing in the future generation of Israel’s scientists is key to ensure Israel remains at the forefront of global agricultural development and innovation.

עמותת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שלהלן בהתאם לתחומים המפורטים.

 

קרן ע"ש נעמי ויהורם גורודיסקי ז"ל

גובה המלגה

קרן ע"ש רנה קרשון

קרן ע"ש רחל ופרופ' אליהו סבירסקי ז"ל

מנהל המחקר החקלאי במרכז וולקני

מוסד לימודים

איחסון פירות וירקות לאחר הקטיף עם דגש על בננות ותפוחי אדמה.

תחום מחקר

סטודנט תואר שני (שנה שנייה), שלישי 

מתמחה בתר-דוקטור

מיועד עבור

50,000 ש"ח  (מתחלק ל-30,000 כמענק אישי, 20,000 למימון ציוד למחקר)

גובה המלגה

הערות

* המלגה תוענק לשני זוכים.

* תינתן עדיפות לסטודנטים מצטיינים בני העדה האתיופית.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 22/03/2020

מנהל המחקר החקלאי במרכז וולקני

מוסד לימודים

היער והגנת היער

תחום מחקר

סטודנט תואר שני (שנה שנייה), שלישי 

מתמחה בתר-דוקטור

מיועד עבור

10,000 ש"ח (תואר שני ושלישי), 20,000 ש"ח מתמחה בתר-דוקטורט

גובה המלגה

הערות

* על המועמד לבצע את עבודת המחקר בנושא של עצי היער או מזיקים ומחלות של עצי היער, בהיבט של האורגניזם השלם (הקרן אינה מיועדת לנושאים עקיפים בתחומים הנ"ל, כדוגמא: חישה מרחוק, מרעה או ביולוגיה מולקולארית).

* על המחקר להתבצע בהנחיה בלעדית של חוקר ממנהל המחקר החקלאי, או בשיתוף עם חוקר במנהל המחקר החקלאי.

* סטודנטים שזכו בעבר במלגה מהקרן אינם רשאים להגיש את מועמדותם בשנה שלאחר מכן.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 22/03/2020

מנהל המחקר החקלאי במרכז וולקני

מוסד לימודים

אנטומולוגיה

תחום מחקר

סטודנט תואר שני (שנה שנייה), שלישי

מיועד עבור

4,000 ש"ח

גובה המלגה

המועד האחרון להגשת הבקשה: 22/03/2020

כל מוסד להשכלה גבוהה, אך עבודת המחקר תבוצע במנהל המחקר החקלאי

מוסד לימודים

איחסון פירות וירקות לאחר הקטיף עם דגש על בננות ותפוחי אדמה.

תחום מחקר

נרשמים ללימודי תואר שני או שלישי, ולדוקטורנטים טרם התחלת שנת לימודיהם השלישית 

מיועד עבור

50,000 ש"ח  (תואר שני, לשנתיים) 

70,000 (תואר שלישי, לכל שנות התואר או לארבע שנים, הקצר מביניהם)

גובה המלגה

הערות

זכאים למענק סטודנטים המשתייכים לאחת מהקבוצות הבאות:

1. סטודנטים שהם או הוריהם עלו מאתיופיה.

2. עולים חדשים שעלו לפני פחות מחמש שנים (לא כולל שנים בהן שירת המועמד בצבא או בשרות לאומי)

3. בני מיעוטים

הצעה זו עולה בקנה אחד עם המלצות הועדה לייצוג הולם, אשר מונתה על ידי ראש המינהל והמליצה כי יש להשריש במינהל המחקר החקלאי ערכי ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי.

* המלגה תועבר לזוכים ע"י מינהל המחקר החקלאי כחלק ממלגת המחיה המוענקת לסטודנט על ידי המינהל

המועד האחרון להגשת הבקשה: 31/08/2020

קרן ע"ש שולמית ורב אלוף חיים לסקוב ז"ל

גובה המלגה

קרן ע"ש שרה ויעקב הוכמן ז"ל

לא מוגדר

מוסד לימודים

מחקרים המותאמים לאיזור ההר

תחום מחקר

שני (שנה שנייה), שלישי, 

פוסט-דוקטור

מיועד עבור

10,000 ש"ח

גובה המלגה

הערות

* על המועמד לבצע עבודה חדשנית  בתחום של מחקרים המותאמים לאיזור ההר הכוללים:

  1. פיתוח זנים חדשים של גידולים חקלאיים

  2. שיפור ענפי חקלאות צומח או חקלאות חי

המועד האחרון להגשת הבקשה: 22/03/2020

קרן קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

לא מוגדר

מוסד לימודים

הגנה מפני נזקי טבע וניהול סיכונים בחקלאות

תחום מחקר

שני (שנה שנייה), שלישי

מיועד עבור

20,000 ש"ח

גובה המלגה

הערות

* המלגה תחולק בין אחד או יותר מהזוכים בהתאם להמלצת הועדה האקדמית

* על נושא המחקר להיות רלוונטי לתחומי הפעילות של קנט. מחקר יכול לעסוק בהיבטים השונים, לרבות חקלאיים, ניהוליים, כלכליים, סטטיסטיים ומתמטיים (תיאוריה של סיכון). להלן מספר תחומים בהם יכולה לעסוק עבודת המחקר:

  1. טכנולוגיות למניעת נזקים בחקלאות

  2. ביטוח כחלופה לתמיכה ממשלתית יעילה בחקלאות

  3. חקלאות ככלי לשמירת משאבי טבע מוגבלים

  4. חקלאות ככלי להגשמת מדיניות ממשלתית

  5. ביטוח וניהול סיכונים בחקלאות הישראלית

  6. מודלים לביטוח יבולים ו/או הכנסה במגזר החקלאי

  7. נזקים בחקלאות והשפעתם על כלל המשק

  8. אחר – נושא אחר הנוגע לתחומי האחריות והעיסוק של קנט

המועד האחרון להגשת הבקשה: 22/03/2020

השתלמות קצרת מועד, בארץ או מחוצה לה

מוסד לימודים

ייצור חומרי ריבוי, שתלנות, צמחי-נוי וחקלאות אורגנית

ענפי פעילות

מדריכים, מגדלים, ותלמידי מחקר

מיועד עבור

2,000 ל-10,000 ש"ח (משתנה לפי בקשה)

גובה המלגה

הערות

* מטרת המלגה היא לסייע בהשתלמות קצרת מועד, בארץ או מחוצה לה.

* לאחר מועד ההשתלמות, זוכי המלגה יידרשו להגיש דיווח מסכם באנגלית ולהציג בפני נציגי משפחת שמין את תוכן הפעילות ולהבהיר כיצד תסייע  ההשתלמות לקידום התחום.

* הזוכה במלגה לא יכול לחזור ולזכות בה שנית לפני שחלפו שלוש שנים מאז הזכייה הקודמת.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 14/05/2020

קרן שמין

בקשה לא שלמה (חסר מסמך או פרט) תפסל.

לשאלות, יש לפנות למזכירות העמותה במייל: ari@volcani.org.